เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: วิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงพยาบาลท่าวังผา :::

 

วิสัยทัศน์

        " โรงพยาบาลท่าวังผา โรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนไว้วางใจ "

เป้าหมาย

 ประชาชน
 ได้รับบริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจ
 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 มีความสุขแปดประการ
 องค์กร  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 ชุมชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพ  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

ค่านิยม

     ได้กำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ

     ถึงวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

          “โรงพยาบาลแห่งรอยยิ้ม ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย ใจอาทร

พัฒนา = พัฒนาการเรียนรู้
ทีม = มีการทำงานเป็นทีม
มีวินัย = รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
ใจอาทร = บริการด้วยใจ และเอื้ออาทรทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

 2. พัฒนาระบบบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขแปดประการ

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

เข็มมุ่งของโรงพยาบาล ปี 2562

1.การดูแลผู้ป่วย Stroke (ระยะเวลา 1 ปี )

2.การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง( ระยะเวลา 1 ปี ) 4

3. ความพึงพอใจที่ได้รับบริการเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม( ≥85% )( ระยะเวลา 1 ปี 

 ::: ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร :::

ระบบการพัฒนาคุณภาพ

- โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพ โดยใช้ระบบกระบวนการ HA ซึ่งโรงพยาบาลได้รับการรับรองเมื่อ 3 สิงหาคม 2555 ( อายุ 2 ปี )

- โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการ Spiritual HA ซึ่งทำให้ได้พัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมมิติจิตตปัญญาร่วมกับการบริการรักษาพยาบาล และได้นำมาอบรมต่อในหน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร ในเรื่อง Salutogenesis และ Narrative Medicine

- โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการ SHA CUP และ DHS ทำให้เพิ่มเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น

- โรงพยาบาลได้เข้าร่วมอบรม การสร้างสุขในที่ทำงาน และได้จัดตั้งทีมสร้างสุขและจัดกิจกรรมสร้างสุขในโรงพยาบาล ตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาลที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขแปดประการ

- ประชุมด้านอาชีวอนามัยเพื่อค้นหาความเสี่ยงในหน่วยงาน

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการจัดการความรู้ ในโรงพยาบาล โดยได้ไปศึกษาดูงาน ที่ม.ขอนแก่นและได้นำมาพัฒนา ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้   โดยหัวข้อในจัดการความรู้จะเป็นเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ การจัดบริการที่ปลอดภัย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การสร้างสุขในที่ทำงาน และได้มีการรวบรวมเรื่องเล่า นำไปจัดบอร์ดกำแพงแห่งความรัก และจัดทำพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยได้ทำ 2 ครั้ง และนำไปไว้ที่ห้องพิเศษในตึกผู้ป่วยใน   ในห้องทุกหน่วยงาน และเผยแพร่แก่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ

- ดำเนินโครงการวิจัยจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ   มีผลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศและจังหวัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการประเมินผล

- การประเมินผลขององค์กร มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ระดับทีมคร่อมสายงาน ระดับหน่วยงาน มีการนิเทศติดตามประเมินผลปีละ2ครั้ง และให้มีการสรุปผลงานทุกหน่วยงาน และนำเสนอผลงานประจำปี

-  โรงพยาบาลได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานการปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง โดยได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลงานระดับบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของรพ.และของจังหวัด และได้มีการประเมินในส่วนของสมรรถนะการทำงานที่แท้จริงเพิ่มเติม และนำไปทำแผนพัฒนาบุคลากร

ณะกรรมการ

กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร

- มีระบบการค้นหา Learning Need และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ทั้งในการอบรมนอกจังหวัด ในจังหวัด และได้จัดวิชาการในรพ.เอง โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก ในรอบปีที่ผ่านมา

- ในการพัฒนาคุณภาพ ได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้หลัก 3P-PDSA ในการทำงาน

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสติและสมาธิในการทำงาน โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ เชิญวิทยากรจากภายนอก มาบรรยายเรื่องการสร้างสติในการทำงาน

- สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้ทำ R2R อย่างน้อย 1 เรื่องต่อหน่วยงาน

กระบวนการสร้างนวตกรรม

    ได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้มีการสร้างนวตกรรมใหม่ ๆ ในการทำงาน และได้จัดเวทีนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวตกรรม ปีละครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง และได้ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ผลจากการประกวดได้ส่งไปนำเสนอระดับเขต และระดับประเทศ

 

ค่านิยม MOPH

1.5MOPH