เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลท่าวังผา

 

ประวัติโรงพยาบาลท่าวังผา 

     โรงพยาบาลท่าวังผา ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง ตั้งอยู่เลขที่84 ม.1.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ประวัติก่อตั้ง
     - พ.ศ. 2526 ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เนื้อที่ 11 ไร่
     - 2 เมษายน 2528 เปิดทำการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง 
     - พฤษภาคม 2531 ต่อเติมอาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 ห้อง โดยใช้เงินกองทุนบัตรสุขภาพ

    - พ.ศ. 2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อยกฐานะจากโรงพยาบาล 10 เตียง เป็น30 เตียง โดยย้ายที่ ทำการมาอยู่

     ที่ตั้งแห่งใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ ก่อสร้างอาคารเสร็จ เมื่อ เดือน สิงหาคมพ.ศ.2534 แต่ยัง

     ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องจาก สภาพพื้นที่ไม่พร้อม และ ขาดแคลนสาธารณูปโภค

    - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 เริ่มก่อสร้างระบบประปาชั่วคราว ณ ที่ทำการใหม่ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล
    - 12 พฤศจิกายน 2536 ย้ายที่ทำการโรงพยาบาลและเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน
รายนามผู้อำนวยการ      
1. นายแพทย์วิรัช  ธีระภิญโญ
ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2528 - 2535
2. นายแพทย์วิชัย ปิตาสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2535 - 2536 
3. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม  ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2536 - 2544
4. แพทย์หญิงธนิตา  ศรีจันทร์  ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2544 - 2545 
5. นายแพทย์ดิเรก  สุดแดน ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2545 - 2547 
6. นายแพทย์อภิชาติ  รอดสม  ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2547 - 2550 
7. นายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา  ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2550 - 2552 
8. นายแพทย์ดิเรก  สุดแดน  ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2552 - ปัจจุบัน