เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ITA  โรงพยาบาลท่าวังผา 2564

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

       EB1 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

       EB2 ข้อ1-1.2 นโยบายของผู้บริหาร

       EB2 ข้อ1-1.5 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

       EB2 ข้อ3-3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

       EB2 ข้อ3-3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

       EB2 ข้อ10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       EB2 ข้อ12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

       EB3 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       EB3 ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 

       EB4 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

       EB4 ข้อ1-1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 

       EB4 ข้อ1-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       EB4 ข้อ1-1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

       EB4 ข้อ1-1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB4 ข้อ2.1-ข้อ 2.3 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบสั่งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.2564

       EB4 ข้อ3-3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ

       EB4 ข้อ3-3.2 หนังสือขออนุญาตขอเผยแพร่บันเว็บไซต์

       EB4 ข้อ3-3.3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

       EB4 ข้อ3-3.3.2 ชัดใบสำคัญการเบิกจ่าย

       EB4 ข้อ3-3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2563

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2563

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

       EB8 ข้อ1-2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น ดีมาก

EB10 หน่วยงานมีการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

         EB10 ข้อ1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

         EB10 ข้อ2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         EB10 ข้อ3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

         EB10 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์