เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ITA  โรงพยาบาลท่าวังผา 2564

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

       EB1 ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

       EB1 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

       EB2 ข้อ1-1.2 นโยบายของผู้บริหาร

       EB2 ข้อ1-1.5 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

       EB2 ข้อ3-3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

       EB2 ข้อ3-3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

       EB2 ข้อ10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       EB2 ข้อ12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

       EB3 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       EB3 ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 

       EB4 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

       EB4 ข้อ1-1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 

       EB4 ข้อ1-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       EB4 ข้อ1-1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

       EB4 ข้อ1-1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB4 ข้อ2.1-ข้อ 2.3 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบสั่งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.2564

       EB4 ข้อ3-3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ

       EB4 ข้อ3-3.2 หนังสือขออนุญาตขอเผยแพร่บันเว็บไซต์

       EB4 ข้อ3-3.3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

       EB4 ข้อ3-3.3.2 ชัดใบสำคัญการเบิกจ่าย

       EB4 ข้อ3-3.3.3 ชัดใบสำคัญการเบิกจ่าย

       EB4 ข้อ3-3.3.4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(ไตรมาส 3)

       EB4 ข้อ3-3.3.5 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(ไตรมาส 3)

       EB4 ข้อ3-3.3.6 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(ไตรมาส 4)

       EB4 ข้อ3-3.3.7 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(ไตรมาส 4)

       EB4 ข้อ3-3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2563

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2563

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2564

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2564

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2564

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2564

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายการผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2564

       EB5 ข้อ1-ข้อ3 รายการผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       EB6 ข้อ1-3 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพทยากรบุคคล

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       EB7 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนาม คำสั่งการ

       EB7 ข้อ2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติ

       EB7 ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       EB7 ข้อ4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       EB7 ข้อ5 หลักฐานการแจ้งเวียน

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

       EB8 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

       EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       EB8 ข้อ3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

       EB9 ข้อ1.1 ขออนุมัติดำเนินการ

       EB9 ข้อ1.2 โครงการ

       EB9 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ

       EB9 ข้อ3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ

       EB9 ข้อ4 รายงานการอบรมให้ึความรู้แก่เจ้าหน้าที่

       EB9 ข้อ5 ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม

EB10 หน่วยงานมีการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

         EB10 ข้อ1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

         EB10 ข้อ2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         EB10 ข้อ3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

         EB10 ข้อ4 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

         EB10 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

         EB11 ข้อ1-4 หน่วยงานมึข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

         EB13 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่

         EB13 ข้อ2 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

         EB13 ข้อ3 หลักฐานการแจ้งเวียน

         EB13 ข้อ4 รายงานผลการดำเนินงาน

         EB13 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

         EB14 ข้อ1-5 การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

         EB15 ข้อ1-5 ขั้นตอนขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

         EB 16 ข้อ1-5 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

         EB17 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ

         EB17 ข้อ2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 รพ.ท่าวังผา จ.น่าน

         EB17 ข้อ3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ

         EB17 ข้อ3.12 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

         EB18 ข้อ1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งปม.2564

         EB18 ข้อ1.2-1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

         EB18 ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

         EB18 ข้อ 2.2 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

         EB18 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         EB19 ข้อ1 หลักฐานการจัดประชุม

         EB19 ข้อ2 รายงานการประชุมโรงพยาบาลท่าวังผา

         EB19 ข้อ3 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB19 ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         EB20 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งเผยแพร่

         EB20 ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB20 ข้อ2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB20 ข้อ3 หลักฐานการแจ้งเวียน

         EB20 ข้อ4 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB21 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

         EB21 ข้อ1.2 โครงการ

         EB21 ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

         EB21 ข้อ3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         EB21 ข้อ4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

         EB21 ข้อ5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อด้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

         EB22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

         EB22 ข้อ 1.2 โครงการ

         EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

         EB22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

         EB22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

         EB22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรรม

EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”

         EB23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน

         EB23 ข้อ 2-3 แนวทางของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตและรายชื่อสมาชิก

         EB23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

         EB23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

         EB24 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ

         EB24 ข้อ2 ประกาศเจตนารมณ์

         EB24 ข้อ3 คู่มือ

         EB24 ข้อ4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯ

         EB24 ข้อ5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน