เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ITA  โรงพยาบาลท่าวังผา

EB1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

       EB1 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

       EB1 ข้อ1-1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งเผยแพร่ใน WebSite

       EB1 ข้อ1-1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน WebSite

       EB1 ข้อ2-2.1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

       EB1 ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

       EB1 ข้อ3-3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่

EB2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       EB2 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความสั่งการและขอเผยแพร่

       EB2 ข้อ1-1.2 บันทึกข้อความผู้บริหาร รับทราบ/สั่งการ

       EB2 ข้อ1-2.1 มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       EB2 ข้อ1-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ(งบดำเนินงาน,งบลงทุน)

       EB2 ข้อ1-3.1.1 บันทึกฯ รายงานผอ รับทราบ

       EB2 ข้อ1-3.1.2 การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

       EB2 ข้อ1-3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2563

       EB2 ข้อ1-3.1.4 (3.1.4.1-3.1.4.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

       EB2 ข้อ1-3.1.5 คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ

       EB2 ข้อ1-3.1.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web

       EB2 ข้อ2-(3.2.1-3.2.3) บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.2563

       EB2 ข้อ2-3.2.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web

       EB2 ข้อ3-3.3.1 แนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

       EB2 ข้อ3-3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ

       EB2 ข้อ3-3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

       EB2 ข้อ3-3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ

       EB2 ข้อ3-3.3.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

       EB2 ข้อ3-3.3.6.1 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่าย ปี2563 ไม่เกิน 100,000.- บาท

       EB2 ข้อ3-3.3.6.2 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่าย ปี2563 เกิน 100,000.- บาท

EB3 หน่วยงานมาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

       EB3 ข้อ1-1.1 กรณีมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000

EB4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

       EB4 ข้อ1-1.1 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

       EB4 ข้อ1-1.2 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562