เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ITA  โรงพยาบาลท่าวังผา 2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

       EB1 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

       EB1 ข้อ1-1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งเผยแพร่ใน WebSite

       EB1 ข้อ1-1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน WebSite

       EB1 ข้อ2-2.1-2.4 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

       EB1 ข้อ3-3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

       EB1 ข้อ3-3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       EB2 ข้อ1-1.1 บันทึกข้อความสั่งการและขอเผยแพร่

       EB2 ข้อ1-1.2 บันทึกข้อความผู้บริหาร รับทราบ/สั่งการ

       EB2 ข้อ1-2.1 มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       EB2 ข้อ1-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ(งบดำเนินงาน,งบลงทุน)

       EB2 ข้อ1-3.1.1 บันทึกฯ รายงานผอ รับทราบ

       EB2 ข้อ1-3.1.2 การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

       EB2 ข้อ1-3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2563

       EB2 ข้อ1-3.1.4 (3.1.4.1-3.1.4.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

       EB2 ข้อ1-3.1.5 คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ

       EB2 ข้อ1-3.1.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web

       EB2 ข้อ2-(3.2.1-3.2.3) บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.2563

       EB2 ข้อ2-3.2.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web

       EB2 ข้อ3-3.3.1 แนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

       EB2 ข้อ3-3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ

       EB2 ข้อ3-3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

       EB2 ข้อ3-3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ

       EB2 ข้อ3-3.3.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

       EB2 ข้อ3-3.3.6.1 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่าย ปี2563 ไม่เกิน 100,000.- บาท

       EB2 ข้อ3-3.3.6.2 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่าย ปี2563 ไม่เกิน 100,000.- บาท

EB3 หน่วยงานมาการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

       EB3 ข้อ1-1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

       EB3 ข้อ1-1.2 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (eGP)

       EB3 ข้อ1-1.3 กรณีมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000

       EB3 ข้อ1-1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ

       EB3 ข้อ1-1.5 Print Screen จากระบบ Web site      

       EB3 ข้อ1-1.6 วาง LinkจากWebSite ในระบบ MITAS

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563    

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

       EB4 ข้อ1-ข้อ3 รายงานแบบสรุปผล(แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

       EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

       EB5-ข้อ2 โครงการ,แผนงาน

       EB5-ข้อ3 รายงานประชุม,โครงการ,กิจกรรม

       EB5-ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

       EB5-ข้อ5 ผู้บริหารรับทราบ,อนุญาตเผยแพร่บน WebSite

       EB5-ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

       EB6-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

       EB6-ข้อ2 โครงการ ,แผนงาน

       EB6-ข้อ3 รายงานประชุม, โครงการ,พร้อมรายชื่อ

       EB6-ข้อ4 แผนงาน,โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

       EB6-ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

       EB6-ข้อ6 ผู้บริหารรับทราบ,อนุญาตเผยแพร่บน WebSite

       EB6-ข้อ7 บบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

       EB7-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน

       EB7-ข้อ2 โครงการแผนงาน

       EB7-ข้อ3 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

       EB7-ข้อ4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 

       EB7-ข้อ5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

       EB7-ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       EB8-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บน WebSite

       EB8-ข้อ2 คำสั่ง,ข้อสั่ง การเผยแพร่ข้อมูลบน WebSite

       EB8-ข้อ3(3.1-3.3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite

       EB8-ข้อ4 รายงานผลการติดตาม,สรุปปัญหา ปี 2562

       EB8-ข้อ5 แบบฟอร์มเผยแพร่

BE 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

        EB9-ข้อ2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

         EB10-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผน ปี 2563

         EB10-ข้อ2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ปี 2563

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

         EB11-ข้อ1-ข้อ 2 บันทึก,รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานแผนฯ ปี2562

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

         EB12-ข้อ1-ข้อ3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี2563

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

         EB13-ข้อ1 บันทึกข้อความคำสั่งขออนุญาตเผยแพร่ WebSite

         EB13-ข้อ2-3 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ ปี 256

         EB13-ข้อ4 หลักฐานการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ จนท.

         EB13-ข้อ5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

         EB14-ข้อ1 บันทึกข้อความประกาศ,ขออนุญาตเผยแพร่ WebSite

         EB14-ข้อ2 ประกาศรายงานประเมินผลผู้ที่ระดับดีเด่น

         EB14-ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

         EB15-ข้อ1 บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริต

         EB15-ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

         EB15-ข้อ3 รูปภาพประกอบ

         EB15-ข้อ4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

         EB16 ข้อ1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูง

         EB16 ข้อ2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

         EB16 ข้อ3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         EB16 ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้

         EB16 ข้อ7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

         EB16 ข้อ8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

         EB17-ข้อ1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บน WebSite

         EB17-ข้อ2(2.1-2.7) คำสั่ง มาตรการการป้องกันการรับสินบน

         EB17-ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         EB17-ข้อ4 บันทึกข้อความกำกับติดตาม,รายงานสรุปผลในการป้องกันการรับสินบนฯ

         EB17-ข้อ5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านWebsite

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

         EB18-ข้อ1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการกิจกรรมฯ

         EB18-ข้อ2 โครงการที่สร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต

         EB18-ข้อ3 ภาพกิจกรรม,รายงาน-วิธีการ,วันเวลา,ที่จัด

         EB18-ข้อ4 บันทึกข้อความรายงานตามโครงการกิจกรรม

         EB18-ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

         EB19-ข้อ1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

         EB19-ข้อ2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG

         EB19-ข้อ3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงโปร่งใสยิ่งขึ้น

         EB19-ข้อ4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม

         EB19-ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

         EB20-ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม

         EB20-ข้อ2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ

         EB20-ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB20-ข้อ4 หนังสือทราบ,สั่งการ อนุญาตนำเผยแพร่บน WebSite

         EB20-ข้อ5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

         EB21-ข้อ1 บันทึกข้อความคำสั่ง,อนุญาตเผยแพร่บน WebSite

         EB21-ข้อ2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB21-ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         EB21-ข้อ4 บันทึกข้อความกำกับติดตาม และรายงานผลการฯ

         EB21-ข้อ5 ฟอร์มการเผยแพร่ และ Print Screen จาก WebSite

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

         EB22-ข้อ1 หลักฐานการจัดการประชุม อบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB22-ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB22-ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ

         EB22-ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารสรุปผลการประชุม,อบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         EB22-ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

         EB23-ข้อ1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

         EB23-ข้อ1.2 แผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ

         EB23-ข้อ1.2.1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ

         EB23-ข้อ1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมฯ

         EB23-ข้อ1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามข้อ 1.2.2

         EB23-ข้อ1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2

         EB23-ข้อ1.3 แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

         EB23-ข้อ1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (ผู้รับผิดชอบ)

         EB23-ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติฯ

         EB23-ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

         EB24-ข้อ1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ

         EB24-ข้อ1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการฯ

         EB24-ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

         EB24-ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดฯ

         EB24-ข้อ2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ สั่งการฯ

         EB24-ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         EB25-ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ

         EB25-ข้อ2 (2.1-2.3) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ

         EB25-ข้อ3 หลักฐานการประชุมชี้แจง

         EB25-ข้อ4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         EB25-ข้อ5 บันทึกข้อความผลการกำกับติดตาม รายงานผล

         EB25-ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite และ Print Screen

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

         EB26-ข้อ1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการ

         EB26-ข้อ2 รูปภาพประกอบ

         EB26-ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน WebSite