เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: ข่าวสารทั่วไป :::

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คลิ๊กดูรายละเอียด... 1 ต.ค. 2562 พัสดุ
 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กดูรายละเอียด... 1 ต.ค. 2562 พัสดุ
 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 1 ต.ค. 2562 พัสดุ
 นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด... 1 ต.ค. 2562 พัสดุ
 การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยงาน คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
 แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
  flow chart ต่างๆ ของโรงพยาบาลท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
  รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
  รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก คลิ๊กดูรายละเอียด... 1 ก.ค. 2562 พัสดุ
 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน การแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ คลิ๊กดูรายละเอียด... 23 มิ.ย. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้อสม.และแกนนำชุมชน เรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดฯ คลิ๊กดูรายละเอียด... 23 มิ.ย. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี งปม.2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 21 มิ.ย. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี งปม.2561 คลิ๊กดูรายละเอียด... 21 มิ.ย. 2562 พัสดุ
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน คลิ๊กดูรายละเอียด... 25 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ กระทรงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 ยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาล คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 Flowchart การปฏิบัติงานกลุุ่มงานต่างๆ
คลิ๊กดูรายละเอียด... 24 มี.ค. 2562 พัสดุ
 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องก่ารป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แผนปฏิบัติการประจำปี คปสอ.ท่าวังผา
คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 ประกาศมาตการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลท่าวังผา  คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โนงพยาบาลท่าวัง คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562  คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าวังผา
คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) คลิ๊กดูรายละเอียด... 20 มี.ค. 2562 พัสดุ
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลท่าวังผา ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กดูรายละเอียด... 5 ม.ค. 2562 พัสดุ
 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560
คลิ๊กดูรายละเอียด... 5 ม.ค. 2562 พัสดุ
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกทั่วไป และเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
คลิ๊กดูรายละเอียด... 5 ม.ค. 2562 พัสดุ
 คู่มือการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย ประจำปี 2561
คลิ๊กดูรายละเอียด... 5 ม.ค. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัยอำเภอท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2 โรงพยาบาลท่าวังผา  คลิ๊กดูรายละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
คลิ๊กดูรายละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กดูรายละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน คลิ๊กดูรายละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน คลิ๊ดดูราบละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 ประการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลกร ในหน่วยงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง พศ.2560
คลิ๊กดูรายละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต คลิ๊กดูรายละเอียด... 4 ม.ค. 2562 พัสดุ
 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนและคู่มือ คลิ๊กดูรายละเอียด... 28 ธ.ค. 2561 พัสดุ
 การกำหนดมาตรการ กลไก และกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊กดูรายละเอียด... 3 ธ.ค. 2561 พัสดุ

 

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562